Culte du dimanche 15 mai 2016

Pentecote 2016 fpma vatofehizoro 2

"L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu." Romains 8:16

Dimanche 15 mai 2016, 50 jours après Pâques, une assemblée de fidèles paroissiens et d'invités sont venus célébrer, avec ferveur, la venue du Saint-Esprit.

Chrétiens/Chrétiennes, notre mission est renouvelée : nous devons annoncer la bonne nouvelle de la résurrection du Christ à toutes les nations. Notre frère Percis HERIMANITRINAINA fait dorénavant parti des serviteurs du Royaume de Dieu.
Il a confirmé sa foi devant l'Église et a rejoint la table de la Sainte-Cène.
En ce jour glorieux, la chorale a chanté avec ferveur, deux nouveaux chants : "Fa Jehovah hitahy" et "Rombaho".
Que l'Esprit Saint soit sur nous tous et nous guide chaque jour. Sagesse, Amour, Joie, Paix,...le fruit de l'Esprit soit dans nos vies.

Gloire à Dieu !
FPMA Vatofehizoro
Drapeau francais

"Ny Fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika" Romana 8:16

Nankalaza ny andro pantekosta isika ny alahady 15 mey 2016 lasa teo izay andro nahatsiarovantsika ny nilatsahan'ny Fanahy Masina, tonga maro nidera sy nankalaza an'Andriamanitra ny rehetra tamin'izany ary indrindra ihany koa nanotrona sy nitondra am-bavaka an'i Percis HERIMANITRINAINA izay nanambara ampahibemaso ny finoany an'i Jesosy Kristy ka nandraisana azy ho mpiray latabatra amin'ny Tompo.

Hira roa no notanterahin'ny Antoko mpihira tamin'izany Fa Jehovah hitahy sy "Rombaho".
Araka izany lohatenin'ny hiran'ny AMF izany tokoa anie no hirina hoamintsika hitahy antsika hatrany anie ny Tompo ary hofenoiny ny fanahy masina mandrakariva tokoa anie isika mba hahaizantsika mandeha araka ny sitram-pony ka dia hiharihary eo amin'ny fiainantsika ireo vokatry ny fanahy voalaza ao amin'ny Gal 5 : 22. An'Andriamanitra irery ny voninahitra.

FPMA Vatofehizoro
Drapeau malgache

Ajouter un commentaire