Fête des récoltes FPMA Vatofehizoro

Fpma vf vokadehibe
Chorale fpma vatofehizoro 1

"Je bénirai l'Éternel en tout temps ; Sa louange sera toujours dans ma bouche." Psaumes 34.1

Le dimanche 6 mars 2016, l'Église FPMA Vatofehizoro a célébré sa Fête des récoltes (Vokadehibe).
Cet événement a lieu deux fois par an (traditionnellement les premiers dimanches de mars et d'octobre).
Nous sommes reconnaissants des bienfaits du Seigneur dans nos vies. Nous produisons du fruit grâce à Sa Parole, Sa Présence et Son Saint-Esprit déversés sur chacun de nous.

Son souffle de vie fait de nous Ses enfants encore debout, et ce, pour le louer, le célébrer, l'honorer, l'adorer et bénir Son Saint Nom.

A Dieu seul la Gloire.
Drapeau francais


"Hisaotra an'i Jehovah lalandava aho ; ho eo am-bavako mandrakariva ny fiderana Azy." Salamo 34: 1

Nankalaza ny vokadehibe ny Fiangonana FPMA Vatofehizoro taminy alahady 6 marsa 2016. Izany vokatra izany dia taterahina indroa isan-taona (alahady voalohany ny volana marsa sy oktobra).
Misaotra an'Andriamanitra isika noho ny fahasoavana nataony taminy fiainantsika.
Mamokatra voa tsara isika noho ny Teniny sy ny Fanahiny Masina narotsaka tamintsika tsirairay avy. Ny fofon'ainy noho mbola mampijoro antsika ho zanany, mba hidera sy hankalaza ny Anarany Masina.

Ho an'Andriamanitra irery anie ny voninahitra.
Drapeau malgache