20160307 FPMA Lille faha 05 mars 2016

Lille faha 05 mars 2016


Ho an'ny: Mpitandrina , ny filohanâny Tafo , ny STK ary ny fiangonana Fpma VATOFEHIZORO.

Antony : Fisaorana sy fankasitrahana.

 

Ry havana ,


Ho aminareo mandrakariva anie ny Fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'i Jesoa Tompontsika .


Misaotra an'Andriamanitra lehibe izahay nohon'ny famindrampony nahafana sy nahatanteraka ny Fetim-piangoana nafanain’ny sampana STK Fpma VATOFEHIZO sy ny filohan’ny Tafo ary ireo mpanontrona ny Asabotsy 05 mars 2016 tamin’ny TANTARA AN-DAPIHAZO narahina fiaraha-misakafo ,niaraka tamin'ny sampana 6 sy ny tafo Lille.


Ny Mpitandrina sy ny Fiangonana tafo Lille dia manolotra ny fisaorana sy fankatelemana anareo tompoko nitondra sy nizara taminay ny Fahatsaranâny Tompo, ary dia hita tamin’izany ny Voninahitry ny Tompo, heniky ny hafaliana ireo vahoakan’Andriamanitra izay tonga nanatrika izany.


Ny Tompo anie hamaly anareo hatrany araka ny Fahasoavany sy ny Famindram-pony aminâny Asa masina sy fitoriana sahaninareo.

 

« Satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Tompo.» (1Kor 15 . 58b).

Farany mahatoky ny fahamoram-ponareo amin'izay nety tsy fahatanterahana rehetra taminâny fandraisana anareo raha nisy izany fa mianatra sy miezaka amin'ny fanatsarana hatrany isika .

Manonona ny fiadanan'ny Tompo ho aminareo rehetra, ary ho an'Andriamanitra irery anie ny voninahitra.

Ny Biraom-piangonana                                                                                               Ny Mpitandrina

Richard ANDRIANARIVELO                                                        Miora Malala RAKOTOJOELIMARIA