20160305 [FPMA Synoda Lehibe] ChoeurUni 2016: Fanambarana  5 Mars 2016

  
Paris, 5 Marsa 2016

Ho an'ny Faritany 6,
Ho an'ny Tafo 39,
Ho an'ny AMF manontolo,
Ho an'ny FM Munich sy FM Vierizon/Bourges,
Ho an'ny Vahoakan'Andrimanaitra ato amin'ny FPMA,

Antony : Choeur Uni  2016,

Mizora amin'ny lala-mahitsy hatrany mba tsy hipitsoka ny tongotra mandringa fa
mba ho sitrana tsara. Iezaho ny hahatsara fihavanana amin'ny olona rehetra sy ny
hanana toe-piainana masina; fa izay tsy manana toe-piainana masina dia tsy
hahita ny Tompo. Mitandrema tsara mba tsy hisy hiala amin'ny
fahasoavan'Andriamanitra. Aoka mba tsy hisy ho tonga ahitra mangidy mitrebona ka
hanapoizina sy hanimba ny maro.» Heb : 12, 13-15

Izany teny izany no entinay Mpikambanâ  ny Birao Foibe miarahaba antsika
Mpianakavinâ  ny finoana eo anivonâ  ny FPMA,

Taorian'ny fitsidihan'ny solontenanay tany la Réuunion, rehefa nihaino ny
tatitra nentin'ny Filohanâ  ny FPMA, sy ny Filoha mpanampy nilaza ny fihainoana
ny Mpitandrina rehetra, ny Birao, ny Komity, ny Sampana, ary ny
vahoakan'Andriamanitra tany an-toerana, rehefaavy nivory dia manao izao
fanambarana izao ny Birao Foibe :

1/ Ao anatin'ny asa no sehatra hanolokoloana ny fitandrovana ny fifankatiavana
sy ny firaisana eo anivon'ny vahoakan'Andriamanitra. Fanamby raisintsika
aminâ  ny fijoroana ho vavolombelona, mifanaraka aminâ  ny firehanâ  ny FPMA
:«Fiombonana manao asa misiona hizara fiainana be dia be ».

2/ Mila tsinjovina ny firaisan'ny fiangonana any La Réunion sy ny FPMA
manontolo.

3/ Ny Choeur Uni moa dia hetsika iraisanâ  ny FPMA iray manontolo, ka efa misy ny
olona vonona hanatrika izany any La Réuunion: efa namandrika sy nividy billets
ary nametraka fandaminana manokana aminâ  ny fakana andro teo anivonâ  ny
toeram-piasanany.

â  â  Noho ireo antony voalaza eo ambony ireo dia manapa-kevitra ny Birao Foibe
fa hatao any La Réunion ny CU 2016 ny 20 - 24 Juillet 2016. Noho ny fanajana ny
fomba fiasa kosa anefa dia ny KM3 izay hizotra ny 19 Mars 2016 izao no tompon'ny
teny farany.

Ny tafo FPMA La Réunion sy ny vahoakan'Andriamanitra rehetra ao aminy no
tompon'antoka voalohany aminâ  ny fanantanterahana ny Choeur Uni, ary hifarimbona
sy hiara-hiasa akaiky amin'ny Birao Foibe sy ny Birao AMF ary ny Faritany Atsimo
Andrefana aminâ  ny fandaminana rehetra manodidina ny fikarakarana izany
ChoeurUni izany.

Ny teny faneva mamaritra ny ChoeurUni 2016 tapaka taminâ  ny fivoriam-be ny AMF
taminâ  ny taona 2014 tany Lyon dia « Hihira ho an'i Jehovah aho raha mbola
velona koa » Salamo 104: 33

Koa mangataka antsika mba samy hahatsiaro sy hametraka ny tohinâ  ny asa rehetra
eo aminâ  i Jesoa Lohanâ  ny Fiangonana.

Manonona ny Fiadananâ  ny Tompo ho amintsika rehetra.

Rev. Dr. Jean Ravalitera
Pst Falimanana Raharindranto
Pst Jean-Teddy Ramaherijaona
Roland Ratiarison
Rado Ramarotafika
Heriharijaona Ranaivoson
Laurent Randriambololona
- - -
Rado Ramarotafika
06 65 47 67 97
09 83 66 55 95
rado@linuxmg.org